Chủ Nhật, 16/12/2018
Kinh nghiệm trong tổ chức vận động quần chúng tham gia công tác phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tỉnh Nam Định

Thực trạng trên cho thấy số trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao. Do vậy, công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi chưa thành niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nam Định đã quan tâm đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-BCA(C11) ngày 04/11/2005 của Bộ Công an về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong tình hình mới, thời gian qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Nam Định đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 4 “Đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên” theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, đã chỉ đạo hướng dẫn lực lượng Cảnh sát QLHC, Cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự thực hiện; qua đó nâng cao nhận thức, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Đã tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, những quy định của địa phương về công tác an ninh trật tự; về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm qua từng thời gian; hậu quả, tác hại của các loại tệ nạn xã hội cờ bạc, ma tuý, mại dâm… bằng nhiều hình thức như: Viết, biên soạn tài liệu các tin, bài; sử dụng hệ thống loa truyền thanh của các phường, xã, thị trấn; kẻ vẽ khẩu hiệu, panô, áp phích ở khu vực công cộng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma tuý, Luật Giao thông…; mở 95 lớp giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật cho 1.510 em; tổ chức nói chuyện chuyên đề ở 305 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cho hơn 145.000 học sinh. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ dân phố gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào như: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Khu dân cư văn hoá”, “Thanh thiếu niên, học sinh hãy nói không với ma tuý”… để giáo dục các em ý thức cảnh giác, phòng ngừa các vi phạm pháp luật đã được triển khai thực hiện ở 100% phường, xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo 3 đơn vị là phường Vị Hoàng (TP. Nam Định), xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu), xã Giao An (huyện Giao Thuỷ) tổ chức làm điểm mô hình quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật và phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn công an các huyện, thành phố Nam Định tham mưu phục vụ UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai nhân rộng. Đã phối hợp với Phòng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công an các huyện, thành phố chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn tham mưu cho Cấp uỷ, chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của 209 Ban công an xã, thị trấn, 20 Ban bảo vệ dân phố; tập trung xây dựng nhiều mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả như: “Phường, xã, thị trấn không có ma tuý” ở xã Lộc An (huyện Nam Vân), “Quản lý giáo dục đối tượng nghiện ma tuý” ở phường Vị Hoàng (TP. Nam Định), “Xứ họ Đạo không có ma tuý” ở huyện Xuân Trường, phong trào “Thôn xóm không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội” ở xã Giao An (huyện Giao Thuỷ). Đã tổ chức sơ kết 4 năm mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, 2 năm thực hiện phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh” và triển khai thực hiện phong trào “3 an toàn về ANTT” ở tất cả 229 xã, phường, thị trấn”, phong trào “An toàn trường học” tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh; lực lượng công an chuyên trách đã phối hợp với các trường học ký giao ước thi đua với giáo viên chủ nhiệm, thống nhất kế hoạch quản lý, giáo dục 891 em học sinh cá biệt…


 Trẻ vị thành niên phạm tội về ma túy

Cho đến nay, mô hình quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên có hành vi làm trái pháp luật tại cộng đồng đã được nhân rộng ra 229 phường, xã, thị trấn trên toàn tỉnh. Từ năm 2011 đến tháng 5/2017, toàn tỉnh đã đưa 2.525 lượt thanh thiếu niên làm trái pháp luật và có nguy cơ làm trái pháp luật vào quản lý, giáo dục; đã có 1.982/2.525 em tiến bộ (78,49%), góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm giảm số vụ, số trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ thực tế thực hiện công tác quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng trong những năm qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, công tác quản lý, giáo dục đối tượng nói chung và quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên có hành vi làm trái pháp luật tại cộng đồng nói riêng phải đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phải huy động được sức mạnh của cả cộng đồng và đạt hiệu quả cao; cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ làm công tác này, loại bỏ suy nghĩ ác cảm, ngại va chạm với người vi phạm.

Hai là, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; hình thức tuyên truyền phải đa dạng phong phú; tập trung nhiều vào số trẻ em, học sinh, người chưa thành niên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở nhà trường, ở địa phương và tại các tổ chức sinh hoạt đoàn thể.

Ba là, kết hợp tốt giữa vận động rộng rãi và vận động cá biệt, chú ý tranh thủ những người có khả năng trong công tác nắm tình hình, có uy tín với quần chúng và các đối tượng trên địa bàn để giúp được lực lượng công an, đồng thời phải có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khuyến khích họ hoạt động.

Bốn là, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự phải xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục đối tượng, phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phải nắm chắc tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở, tình hình trẻ em và người chưa thành niên có hành vi làm trái pháp luật… trên cơ sở đó làm tốt công tác dự báo và tham mưu cho Cấp uỷ Đảng, chính quyền phường, xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục phù hợp với tình hình cụ thể từng địa bàn; trực tiếp tham gia vào các ban chỉ đạo, tổ công tác và tham mưu lựa chọn người được phân công quản lý, giáo dục đối tượng phải kiên trì, có tâm huyết, trách nhiệm cao, hiểu tâm lý, biết cảm thông với người được giáo dục.

Năm là, phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các trường học, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, kết hợp 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Sáu là, tham mưu cho các cấp chính quyền có chính sách tạo việc làm cho người lao động, đầu tư phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, nâng cao chất lượng gia đình. Đồng thời mỗi địa phương có biện pháp đẩy lùi những tụ điểm xấu của xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em được tham gia, vui chơi, học tập, sinh hoạt tập thể.

Bảy là, thường xuyên coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Thùy Linh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác